Dr. Franje Tuđmana 14, Brezje +385 1 3746 650

OPTOČNE UPARIVAČKE STANICE

Optočne uparivačke stanice dobile su naziv po recirkulaciji medija koji se uparava u sistemu uparivač – separator. Recirkulacija može biti termosifonska ( u stupnju ulaza medija ) ili prinudna pomoću cirkulacionih pumpi ( u stupnju gdje je medij viskozniji ).

U većini slučajeva, koriste se za uparavanje medija povećanog viskoziteta ( rajčica je jedan od najčešćih medija koje uparavamo sa optočnim uparivačima ).

Možemo ih razvrstati prema broju stupnjeva pa tako imamo jednostupnjevite i višestupnjevite, sa mogućnošću kompletiranja uparivača sa ejektorom, pri čemu se ostvaruje bolja ekonomičnost stanice u smislu potrošnje potrebne pare u jedinici vremena.. Prema smjeru uparavanja tj. smjeru kretanja medija i ogrijevne pare dijelimo ih na istosmjerne, protusmjerne i kombinirane.

U nastavku pogledajte kapacitete optočnih uparivačkih stanica koje nudimo :

kapacitet prerade
t/24h
početna
konačna koncentracija
količina produkta
kg/h
isparenje kg/h utrošak 

pare 3bar

rec.

vode Δ=10C

utrošak

elektr. energije kw/h

2-STEPENA
ISTOSMJERNA
50
100
200
300
550
880
5-30
5-30
5-30
5-30
5-30
5-30
347
694
1388
2082
3817
6110
1736
3472
6945
10417
19098
30556
868
1736
3472
5208
9549
15278
50
100
200
300
550
880
16
31
55
105
157
146
2-STEPENA PROTUSTRUJNA 50
100
200
300
550
5-30
5-30
5-30
5-30
5-30
374
694
1388
2082
3817
1736
3472
6945
10417
19098
963
1927
3854
5800
10599*
25
50
100
300
550
16
31
55
124
183
3-STEPENA KOMBINIRANA 300

 

600

5-38

 

5-38

2082

 

4164

10417

 

20836

4677
4065*

8550
8550*

200

 

400

139

 

260

*bez sterilizatora